હું શોધું છું

હોમ  |

રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ બેઠક
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ બેઠક

 

રાજ્ય સૈનિક બોર્ડની તા. ૨૮/૦૭/૨૦૧ના રોજ રાજભવન, ગાંધીનગર ખાતે મળેલ ૩મી બેઠકની કાર્ય નોંધ

 

MINUTES OF THE 36TH MEETING OF THE MANAGING COMMITTEE

OF  THE RAJYA SAINIK BOARD GUJARAT STATE

HELD AT RAJ BHAVAN ON 28 JULY 2016 AT 1130 HRS

 

1.         36th Meeting of the Managing Committee of the Rajya Sainik Board, Gujarat State was held at Raj Bhavan, Gandhinagar  on 28 July 2016 at 1130 hrs. The list of dignitaries who attended is attached as Annexure-1.

2.         Hon. Governor of Gujarat, Shri OP Kohli, Chairman Managing Committee of the Rajya Sainik Board, Gujarat State welcomed all members and advised them to dispose the issues expeditiously.

 

PART - I

PROGRESS ON OLD POINTS

AGENDA NO 1.

3.         Confirmation of Minutes of 35th Meeting of Rajya Sainik Board Gujarat held on 30 Dec 2011.

            The minutes of 35th Meeting of the Managing Committee of Rajya Sainik Board, Gujarat State were circulated to all concerned vide letter No. NSKP/215/MET-11/2012 dated 07 Mar 2012. No comments were received. The Committee passed the minutes unanimously.

AGENDA NO 2 (Ser No 3)

4.         Employment Status of Ex-Servicemen (ESM).

            The Committee was informed that 5269 Ex-Servicemen (ESM) featured on live register as on 30 Jun 2016. During the period 2012-16 a total 632 Ex-servicemen were provided jobs as follows:-

Agency

Placement

Central Government

149

State Government   

137

Nationalized Bank  

196

Central & State PSU

67

Private Sector

83

Total

632

 

            GoC-in-C Southern Command (SC) highlighted that many private Security Companies including those owned by (ESM) did not transparently share data on ESM employed by them whereas they availed Income Tax Rebates. He urged the State Government to consider regulating and creating a monitoring system. During deliberations, it also emerged that ESM did not inform about their placement in the private sector with the expectation of being nominated for PSU or Govt jobs.

            Chairman advised the Committee to examine methods of making it obligatory for all Ex-Servicemen as well as concerned agencies to share authentic data of placement and salaries paid to ESM.

Additional Chief Secretary (Home) brought out that all District Sainik Welfare offices had been instructed to conduct detailed surveys wherein information on private employment could also be included in the survey form.

            Accordingly, upon deliberation the Managing Committee recommended that Executive Directions may be issued by the Government to all Corporates, Banks and other agencies to share employment data and salaries paid to ESM. 

Decision: Chairman directed that suitable Executive Directions be issued.

(Action: General Administrative Department, Home Department, Government of Gujarat and Directorate Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 2 (Ser No 7)

5.         Reservation for Wards of Serving and Ex-Defence personnel in Medical and Para Medical Courses

            The Committee was informed that the issue of extending reservation for wards of serving and ex-Defence personnel in Medical/Dental/Para Medical Courses was under consideration by the Health and Family Welfare Department. 

            GOC-in-C Southern Command (SC) suggested that a few seats could be reserved as it sent a positive message to the soldiers belonging to that State. 

Decision: Chairman directed that status of reservations provided by other States and Union Territories be collected and necessary follow up be undertaken on regular basis.

(Action: Health and Family Welfare Department and Directorate Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 2 (Ser No 8)

6.         Exemption of House/Property Tax Ex-Servicemen/Widows

            Member Secretary informed the Committee that Urban Development and Urban Housing Department, Gujarat State had already passed a resolution on 17 Jun 2011 to exempt ESM and Widows of martyrs from paying property tax, implementation from some municipalities was awaited.

            Additional Chief Secretary (UDD) confirmed that Ahmedabad, Surat, Vadodara Municipal Corporations had already implemented the same. He also stated that Rajkot Municipal Corporation and other Municipalities were seized of the matter.

The Managing Committee after deliberations recommended that the issue be taken up with concerned municipal authorities.

Decision: Chairman directed that issue be taken up with concerned municipal authorities on regular basis.

(Action: Urban Development and Urban Housing Department and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 2 (Ser No 11)

7.         Allotment of land to Army Welfare Housing Organisation (AWHO) for Jai Jawan Awas Yojana and on Concessional Price for Residential plots

            The Committee was informed that Government of Gujarat had already offered land to AWHO at two locations in 2013 but the same was not found suitable by the Army Authorities who were requesting allotment of land at Gandhinagar.

GOC-in-C, Southern Command clarified that AWHO considered price and build-ability prior to formally accepting any land. Also the IAF and Army Authorities needed to discuss all issues first, prior to approaching the Rajya Sainik Board.

            The Managing Committee upon deliberation recommended that matter regarding allotment of land to AWHO be resolved among the Defence authorities, position in other States should also be factored prior to referring the case to the Rajya Sainik Board. 

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided that the matter regarding allotment of land to AWHO be resolved among the Defence authorities and then be referred to the Rajya Sainik Board, if required.

(Action : HQ Southern Command, HQ SWAC, IAF, HQ Western Naval Command and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State, Revenue Department Government of Gujarat)

AGENDA NO 2 (Ser No 12)

8.         Resumption of CSD (Canteen) Facility for Ex-servicemen of South Gujarat at Surat and Bhavnagar.

            Member Secretary highlighted that CSD facilities at Bhavnagar was a long pending genuine need. GOC-in-C, Southern Command stated that the matter regarding opening of CSD Canteen at Bhavnagar should be taken up through Service Channels amongst the Indian Army, IAF and Indian Navy.  

The Managing Committee upon deliberation recommended that issues pertaining to opening of Canteen facilities be referred to concerned Defence authorities. 

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided that the matter regarding providing Canteen facilities be taken up with concerned Defence authorities.

(Action : HQ Southern Command, HQ SWAC, IAF, HQ Western Naval Command and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 2 (Ser No 13)

9.         Scholarship by the State Govt to the cadets from Gujarat undergoing Training at National Defence Academy (NDA) Pune and other Officer Training Academies of all Three Defence Services

 

            Member Secretary briefed the Committee regarding granting ‘Cash Awards’ as incentive to the cadets from Gujarat undergoing training at NDA and Officer Training Academies of all three Defence Services. He also informed that Government was favourably disposed.

            The Managing Committee after deliberations recommended that a specific proposal be floated to grant cash awards to cadets from Gujarat undergoing training at NDA or any of the officer training institutes of the three Defence Services 

Chairman advised that the proposal be followed up promptly since the State Government was favorably disposed and data from other States be obtained to strengthen the case.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided  that a fresh proposal be floated to grant Cash Awards to cadets from Gujarat State undergoing training at National Defence Academy, Pune or any of the officer training institutes of the three Defence Services

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Home Department, Govt. of Gujarat and Education Department Government of Gujarat)

AGENDA NO 2 (Ser No 14)

 

10.       Implementation of Guide Lines of MoD Regarding Appointment & Tenure of Officer’s & Staff in RSB/ZSBs up to 60 years of Age

           

            Member Secretary briefed the Committee that Officers of Rajya Sainik Board and Zilla Sainik Board get appointed at very late age hence maintaining continuity of tenure was essential whereas retirement age of employees of Government of Gujarat was 58 years. Hence, proposal for increasing retirement age of officers and staff of Sainik Welfare employees to 60 years did not find favour.

GOC-in-C, SC brought out that a minimum tenure for 3-5 years be considered to ensure continuity. Performance based extensions may be considered beyond 58 years as was in vogue in many other State Rajya Sainik Boards.

Chairman desired that merit should be the overriding factor while considering extensions. He directed that policy in other States be ascertained and that the point should not be dropped

The Managing Committee after deliberations recommended to maintain continuity, granting extensions based on performance and merit of each case.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided to maintain continuity and extensions be granted based on performance and merit of each case as per Government of Gujarat policy and extant guidelines.

(Action: Home Department& General Administrative Department Govt. of Gujarat, and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART-II 

 

MEETING OF AMALGAMATED BENEVOLENT FUND

 

AGENDA NO 3.

 

11.       Consideration, Presentation and adoption of the Audit Report of the Amalgamated–Benevolent Fund for four Financial Years2011-12 to 2014-2015.

 

            Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State was apprised that Accounts of the “Amalgamated Benevolent Fund” for four financial years; 2011-12 upto 2014-15 were audited by Rashmi C Mehta & Co. and their performance was found satisfactory. The Audit Reports were presented for perusal.

            On enquiry by the Board, Mr Rashmi Mehta confirmed that there were no adverse comments and that Fixed Deposits were close to Rs 28 Crore.

            Co-Chairperson, directed conducting extensive survey, based on which generous new welfare schemes for widows, non-pensioners and student communities should be cast.

Decision: Chairman advised that an imaginative approach be adopted while adding new welfare activities with focus on students and widows of ESM. He directed forming a small working group and to compare welfare schemes of other States. Once approved wide publicity should be given in form of a newsletter.

            Accounts were perused, approved and passed unanimously by the Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State.  Continuation of Rashmi C Mehta & Co. Chartered Accountants as auditors for the Amalgamated Benevolent Fund for the financial years 2015-16 and 2016-17 was also approved.

(Action: Home Department& General Administrative Department Government of Gujarat, and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

 

 

 

 

 

PART-III 

 

NEW AGENDA POINTS

 

AGENDA NO 4.

12.       Expenditure on Welfare Schemes

            Member Secretary presented past five years expenditure on account of disbursement of various financial assistance schemes and grants to ESM / Widows and Dependents. Drop in numbers of beneficiaries was attributed, to non-revision of income criterion of Rs 84000 for financial assistance schemes and Rs 2 lakh for scholarships. Implications of One Rank One Pension (OROP) and 7th Pay Commission were also discussed.

The Managing Committee after deliberations recommended the following:-

  1. Aim of all Welfare Schemes should be to ensure that maximum benefit goes to those at the lowest of pension bands.
  2. The eligibility criteria should be revised to accommodate more beneficiaries.
  3. The Executive Committee should minutely examine if further revisions were necessary in the eligibility criteria or rates of Financial Assistance schemes.

Decision:  The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided to revise  the eligibility criteria to Rs 150,000 for Financial Assistance Schemes, Rs 250,000 for Scholarships and directed the Executive Committee  to review the same.

(Action: Home Department & General Administrative Department Government of Gujarat, and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 5.

13.       Multipurpose Welfare Complex and Sainik Welfare Office at Surat

            Managing Committee of 35th RSB had approved construction of Multipurpose Welfare Complex and Sainik Welfare Office at Surat by Gujarat Police Housing Corporation Ltd (GPHCL) at an estimated cost of Rs 198.60 lakh under two heads.        Rs 178.60 lakh under ‘Planning & Execution of Civil Works’ plus Rs 20 lakh under ‘Furniture & Furnishing’ head. There were cost overruns while implementing the project. The final amount worked out to Rs 243 lakh (Rs 222 lakh + Rs 21 lakh).  Therefore, additional expenditure of Rs 44.40 lakh was proposed to be regularised by the Board.

The Managing Committee after deliberations recommended granting ex post facto sanction for additional expenditure of Rs 44.40 lakhs as project cost overruns.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State granted ex post facto sanction for an amount of Rs 44.40 lakh as cost overruns during construction of Multipurpose Welfare Complex and Sainik Welfare Office at Surat as executed by Gujarat Police Housing Corporation Ltd.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State Gujarat Police Housing Corporation Ltd)

 

AGENDA NO 6.

 

14.       Enhancement of Income limits & Rates of Financial Schemes (FAS) & Grants.

            The Committee perused the proposals for enhancement of income limit and rates of various Financial Assistance Schemes, Grants, Scholarship, Hostel Charges and Maintenance of Sainik Rest House and Boys Hostel as per Appendices “A” to “E”.

AOC-in-C SWAC, IAF suggested increasing amount for monthly maintenance grants for maintenance of children of widows. Co- Chairperson declared that the focus of the Government was welfare of widows, non-pensioners, their children and students, hence a more liberal approach may be adopted.

The Managing Committee upon deliberation recommended the following: -

  1. Current rate of increment in schemes was close to two times or more.
  2.    The proposed rates be made effective from 01 Aug 2016.
  3. Formation of a Sub-Committee to further examine enhancement with regard to Widows - Non pensioners and their dependents. 

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State  approved the proposal for enhancement of income limits and rates of various Financial Assistance Schemes, Grants, Scholarship, Hostel Charges and Maintenance Rates of Sainik Rest Houses and Boys Hostels as per Appendices “A” to “ E ”.  

(Action: Home Department& General Administrative Department Government of Gujarat, and Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

AGENDA NO 7.

15.       Construction of Zila Sainik Welfare and Resettlement Office at Himmatnagar

            Member Secretary briefed the Committee regarding construction of District Sainik Welfare and Resettlement, Office at Himmatnagar. As per Gujarat Police Housing Corporation Ltd (GPHCL) estimates, cost for construction of Office worked out to Rs100.00 lakh (Rupees One Crore Only).

            The Managing Committee upon deliberation recommended construction of District Sainik Welfare and Resettlement Office at Savgadh, Himmatnagar by GPHCL at appx cost of Rs One Crore.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State accorded approval for Construction of District Sainik Welfare and Resettlement, Office at Savgadh, Himmatnagar by Gujarat Police Housing Corporation Ltd at estimated cost of Rs100.00 lakh (Rupees One Crore only).

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat StateGujarat Police Housing Corporation Ltd)

 

AGENDA NO 8.

 

16.       Renovation of Zila Sainik Welfare Office and Kumar Chhatralay at Vadodara

           

Member Secretary briefed the Committee about the need to carry out urgent repairs and upgrades to the District Sainik Welfare Office and Boys Hostel, Vadodara by Gujarat Police Housing Corporation Ltd. The cost of renovation involved is approx.         Rs 20 lakh. Co-Chairperson enquired if the existing hostel capacity was adequate and suggested adopting a need based approach and create more rooms, if required.

            The Managing Committee upon deliberations recommended carrying out repairs renovation and upgrades to District Sainik Welfare Office and  Boys Hostel, Vadodara by Gujarat Police Housing Corporation Ltd at an approximate cost of Rs 20 lakh and conducting demand survey to consider augmenting the hostel facilities.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State accorded approval for  carrying out   repairs renovation and upgrades to District Sainik Welfare Office and Boys Hostel, Vadodara by  Gujarat Police Housing Corporation Ltd at approximate cost of Rs 20 lakh (Rupees Twenty Lakh Only) and conducting demand survey to consider augmenting the hostel facilities.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State Gujarat Police Housing Corporation Ltd)

AGENDA NO 9                                                                                              

17.       Fencing for Land at Lilesara (Godhra) to prevent Encroachment

            Member Secretary briefed the Committee regarding need to construct a fence to prevent encroachment on the 8325Sq Mtr plot allotted on 15 June 2012 at Lilesara (Godhra). Approval for Rs 5.00 lakh (Rupees Five Lakh Only) towards construction of ibid fence by Executive Engineer R&B Department (State) Godhra was sought.

 

The Managing Committee upon deliberation recommended construction of Fence on the plot allotted at Lilesara Godhra at cost of Rs 5.00 lakh (Rupees Five Lakh Only).

 

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State approved construction of fence on the plot of land at Lilesara (Godhra) by Executive Engineer R&B Department (State) Godhra at an estimated cost of Rs 5.00 lakh (Rupees Five Lakh Only).

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, District Sainik Welfare Office Vadodara, Executive Engineer R&B Department (State) Godhra)

 

AGENDA NO 10

 

18.       Renovation/Repairs for Gaurav Senani Bhawan, Ahmedabad

            Member Secretary explained the need to undertake maintenance work under renovation/repairs head for Gaurav Senani Bhavan as per tabulated details.

Sl

No

Name of Job / Works

Estimated Cost in Rs

1

Electrical Maintenance Works for Main DP and sub DP at each floor existing DP is urgently needs repair.  MCBs and bus bars replacement.

25000.00

2

Renovation of Bathrooms/Toilet (12 Bathrooms).  

160000.00

3

Fixing of Wooden cupboard in kitchen for storage raw materials and improving general hygiene of storage.

30000.00

 

Total in  Rs

215000.00

 

The Managing Committee upon deliberation recommended Rs 2.15 lakh expenditure to be incurred towards repairs and renovation of Gaurav Senani Bhavan and  be paid from Gaurav Senani Bhavan Funds.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State approved   incurring expenditure of Rs 2.15 lakh (Rupees Two lakh Fifteen Thousand Only)  towards  maintenance of Gaurav Senani Building to be paid from Gaurav Senani Bhavan Funds.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

AGENDA NO 11

19.       Introducing Annual Audit of Gaurav Senani Bhavan Fund by Chartered Accountant  (CA) on lines of Amalgamated Benevolent  Fund

            Member Secretary briefed the Committee about conduct of first time audit of Gaurav  Senani Fund created in 2010 for managing the Sainik Rest House. Hence ex-post-facto sanction was sought for an amount of Rs 41400/- towards payment of audit fees covering six financial years (2010-11 to2015-16) to Ms VGS& Co Chartered Accountants.

The Managing Committee upon deliberation recommended according ex post facto sanction of audit fees covering six financial years amounting to Rs 41400/-paid to           Ms VGS & Co Chartered Accountants, Ahmedabad and conduct of CA audit every financial year.

Decision :The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State accorded ex post facto sanction of audit fees covering  six financial years amounting to Rs 41400/- (Rupees Fourty One Thousand and Four Hundred Only) from Gaurav Senani Bhavan Fund to MsVGS & Co Chartered Accountants, Ahmedabad and conduct of CA audit every Financial Year hereafter.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 12

20.       Replacement of 13 Year Old Vehicle

            Member Secretary briefed the Committee of the need for replacing 13 year old vehicle which was approved during 22nd Managing Committee of erstwhile Jawan Welfare Fund duly merged into Amalgamated Benevolent Fund during 34th Rajya Sainik Board meeting held on 28 Oct 2010. Approval of Board was sought for procuring a vehicle at cost of   Rs 7.00 Lakh (Rupees Seven Lakh Only) excluding local taxes, RTO taxes and Insurance charges from Amalgamated Benevolent Fund at DGS&D Rate Contract prices, as per the existing Government of Gujarat guidelines for purchase of vehicles for Government Officers.

The Managing Committee upon deliberation recommended procurement of new vehicle at cost of Rs 7.00 Lakh from Amalgamated Benevolent Funds as per the existing Government of Gujarat guidelines for purchase of vehicle for Government Officers.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State approved procurement of new vehicle at DGS&D contract rates cost of Rs 7.00 Lakh (Rupees Seven Lakh Only) at DGS&D Rate Contract prices excluding local taxes, RTO taxes and insurance charges to be paid from Amalgamated Benevolent Fund, as per the existing Government of Gujarat Guidelines for purchase of vehicle for Government Officers.

AGENDA NO 13

21.       Ex-Servicemen Rally: Enhancement of Per ESM Rates

            Member Secretary briefed the Committee about conduct of ESM Rallies by District Sainik Welfare Offices every year and the need to enhance expenditure of Rs 100 per person attending last approved during 26th RSB held on 12 Sep 2002.   

           

The following enhancement in rates were proposed:-

 (a)       Rs 125/- per ESM/Widow - For Food & Beverages + Misc expenses

 (b)       Max Rs 25,000/- or actuals per Rally - For arrangement of Shamiyana

            The Managing Committee upon deliberation recommended enhancement of per attending ESM / Widow Rates of Rs 125/-  and for Shamiyana on actuals per rally but not exceeding  Rs 25000.00 to be paid out from Amalgamated Benevolent Fund.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State approved enhancement of (per attending) ESM / Widow Rates to Rs 125 and for Shamiyana on actuals but not exceeding Rs 25000.00 per rally. The expenditure will be met from Amalgamated Benevolent Fund.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 14

 

22.       Appointment of 14 Assistant Welfare Organiser (ESM) on Contractual Basis

            Member Secretary informed the Committee that appointing of 14 Assistant Welfare Organisers (Ex-Servicemen) on contractual basis was recommended in the Executive Committee Meetings held on 11 Jul and 16 Jul 2016. The initial engagement would be for 11 months and payment of Rs 10000/- per head per month was stipulated.

Their stipulated role would be to conduct surveys, profiling and delivery of various welfare schemes for Ex-Servicemen Widows and their dependents. Mahatma Gandhi Labour Institute (MGLI) would do the hiring and payment would be made from Amalgamated Benevolent Fund. Further extension of 11 months would be based upon performance of the individuals and results obtained.

The Managing Committee upon deliberation recommended hiring of 14 Assistant Welfare Organisers (ESM) on contractual basis for 11 months by Mahatma Gandhi Labour Institute at an estimated cost of Rs 15.40 lakh to be paid from Amalgamated Benevolent Fund.

Decision:      The Managing  Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State approved the proposal for hiring of  14 Assistant Welfare Organizers (ESM) on contractual service basis by  Mahatma Gandhi Labour Institute at an estimated amount of Rs 10000/- (Rupees Ten Thousand Only) per head per month.  The total financial implication for 11 months was estimated at Rs 15.40 lakh (Rupees Fifteen Lakh and Fourty Thousand Only) to be paid from Amalgamated Benevolent Fund

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

 

AGENDA NO 15

23.       Interaction with Ex-Servicemen/Widows and their Families

           

Member Secretary explained that Directorate Sainik Welfare was a social purpose organization which needed to conduct meetings with all stake holders. Currently there were no provisions for conduct of such events.

            The Committee was requested to consider approving proposal for conduct the following social events. The expenditure would be made from Gaurav Senani Bhavan Fund account.

(a)       Sneh Milans. (Two annually). 26th January and 15th August.             Expenditure).  Expenditure to be limited to maximum Rs 5000 per meet.

(b)       Widows Meet. (One Annually) (7th Dec /Flag Day week).  Expenditure to be limited to maximum Rs 100 per attendee including venue charges. Not exceeding Rs 5000/-. 

(c)        Interaction with Wards of ESM Widows. (One Annually). Expenditure to be limited to maximum Rs 100 /per attendee including venue charges, if required. Expenditure not exceeding Rs 5000/-.

 

The Managing Committee recommended conduct of above mentioned social events like Sneh Milans, Widows’ meet and Interaction with Wards of ESM/Widows.

Decision: Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State approved conduct of Sneh Milans, Widows meet and Interaction with Wards of ESM/ Widows as per details given above. The expenditure would be made from Gaurav Senani Bhavan Fund account.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 16

 

24.       Sanction for Earlier Expenditure incurred from Amalgamated Benevolent Fund.

            Member Secretary briefed the Committee regarding conduct of a pilot project to impart three day value add training to 13 ESM in Industrial Security Industrial Safety Fire Safety and First Aid at cost involving Rs 21121/- which included Free Boarding, Lodging of Trainees and Honorarium paid to  ESM faculty.  Ex- post facto sanction for an amount of Rs 21121/- to be paid from Amalgamated Benevolent Fund was sought.

            The Managing Committee upon deliberation recommended according ex post facto sanction of Rs 21121/-towards conduct of short value add training for ESM to be paid from Amalgamated Benevolent Fund.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State accorded ex post facto sanction for an amount of Rs 21121/-(Rupees Twenty One Thousand One Hundred and Twenty One Only)  from Amalgamated Benevolent Fund towards conduct of Short Value Add Training for ESM.

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State)

 

AGENDA NO 17

 

25.       Opening of New District Sainik Welfare Office at Godhra

            Additional Chief Secretary (Home) apprised the Committee that a new District Sainik Welfare Office was proposed to be opened at Godhra to cater to ESM residing in tribal and border districts of Dahod Panchmahal and Mahisagar. He also apprised the Committee that expenditure for maintaining Sainik Welfare Offices was shared 60% by the Central Government and 40 % by State Government.

            The Managing Committee upon deliberation recommended that proposal for opening a new District Sainik Welfare and Resettlement Office at Godhra be approved.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided to accord approval for opening a new District Sainik Welfare and Resettlement Office at Godhra.  

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State,               Home Department & General Administrative Department, Govt of Gujarat)

 

TABLE AGENDA : AGENDA NO 18

 

26.       Hon. Chief Minister Smt Anandiben Patel Co-Chairperson enquired whether such routine issues like maintenance, procurement of vehicles etc need to brought before the Managing Committee of the Rajya Sainik Board.

            The Managing Committee after deliberations recommended that the existing Executive Committee shall be further strengthened by way of modifications in below mentioned Resolution and Rules :-

  1. Resolution No. RSB/102013/GoI-4/F dated 06 Aug 2013 for Reconstitution of the Managing Committee of the Gujarat Rajya Sainik Board.

 

  1. Rules of Administration of Amalgamated Fund for the Welfare of Ex-Servicemen of Gujarat as published by Directorate Sainik Welfare, Gujarat State during 1987-88.

Decision: The Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State decided to strengthen the existing Executive Committee. Further the Committee empowered Additional Chief Secretary (Home) to suitably modify Resolution No. RSB/102013/GoI-4/F dated 06 Aug 2013 pertaining to Reconstitution of the Managing Committee of the Gujarat Rajya Sainik Board and to amend the Rules for Administration of Amalgamated Fund for the Welfare of Ex-servicemen of Gujarat (as published by Directorate Sainik Welfare, Gujarat State during 1987-88).

(Action: Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Gujarat State,               Home Department& General Administrative Department, Government of Gujarat)

27.       Vote of Thanks: Chairman thanked all members of the Managing Committee, Rajya Sainik Board, Gujarat State for their co-operation which resulted in successful completion of the Committee meeting. He advised that the meeting should be conducted regularly as stipulated. He specially thanked Hon. Chief Minister Smt Anandiben Patel, Co- Chairperson for taking time out of her busy schedule. 

28.       There being no other Agenda points the meeting was closed with a vote of thanks to Hon. Chairman, Hon. Co-Chairperson and all other dignitaries present during the meeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix A

ENHANCEMENT OF RATES: FINANCIAL ASSISTANCE

Sl No

Details of Assistance

Existing Rates in Rs (PM)

Approved Rates in Rs  (PM)

1.

Monthly Maintenance Grant to World War-II ESM/Widows

Rs 3500/-

Rs 9000/-

2.

Monthly Maintenance Grant to Ex-servicemen and widows/orphans of Ex-servicemen (Pensioner)

Rs 2000/-

Rs 3500/-

 

3.

Monthly Maintenance Grant to Ex-servicemen and Widows/Orphans of Ex-servicemen (Non Pensioner)

New CategoryIntroduced

Rs 2000/-

Rs 7500/-

 

4.

Monthly Maintenance Grant to widows for maintenance of Children (First Two Children)

Rs 500/-

per child

Rs 1000/-

per child

5.

For

Existing Monthly Maintenance Grant to Blind/Mentally Challenged due to Insanity  after retirement ESM/Widows

Read 

Monthly Maintenance Grant to any ESM / Widows after retirement. This includes Blind/Mentally Challenged and Paralysis with 80% and above disability.

The assistance is to be paid without income criteria

Rs 2000/-

Rs 4000/-

6.

 

 

 

 

 

Monthly Maintenance Grant to War/Operational Disabled ESM : Eligibility :

Minimum.  20% Disability.

Maximum 60% disability and above.

No income limit.  Widow eligible for grant after death of disabled ESM

 

Rs 1200/-

to

Rs 3600/-

 

Rs 3000/-

to

Rs 7500/-

 

 Existing Criteria

Revised Criteria

Rs 60/- per 1% disability

Rs 150 /- per 1%  disability

Minimum 20 % disability

No Change

Minimum amount Rs 1200 pm

Minimum amount                    Rs 3000/- pm

Maximum 60% and above

No Change

Maximum amount Rs 3600 pm

Maximum amount                Rs 7500/- pm

No income limit

No Change

Widow eligible after death of disabled ESM

No Change

 

 

 

 

7

Monthly Maintenance Grant to Disabled ESM – Attributable to Military Service. Eligibility:

Minimum 50% Disability Maximum 100% disability.

No income limit. 

ESM should not be in receipt of civil pay or pension and not granted any other rehabilitation benefit like agricultural land or oil product agency

Widow  eligible for grant after death of disabled ESM

Existing Criteria

Revised Criteria

Rs 20/- per 1% disability

Rs 40 /- per 1%  disability

Minimum 50 % disability

No Change

Minimum amount Rs 1000 pm

Minimum amount            Rs 2000/- pm

Maximum 100% 

No Change

Maximum amount Rs 2000 pm

Maximum amount  Rs 4000/- pm

Not in receipt of any civil pay - pension or other benefit like agricultural land Oil product agency

No Change

Widow eligible after death of disabled ESM

No Change

 

 

Rs1000/-

 

to

 

Rs 2000/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs 2000/-

 

To

 

Rs 4000/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Monthly Maintenance Grant to Disabled ESM/Widows – Not attributable to Military Service.  Paid to them provided their disability is not less than 80% and ESM/Widows are not in receipt of civil pay or pension and they are not granted any other benefit for rehabilitation like agricultural land or oil product agency and their income is less than Rs 1,50,000/- per annum.

(Rate of increase 50%)

 

Rs 2000/-

 

Rs 3000/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix B       

ENHANCEMENT OF RATES : FINANCIAL GRANTS

Sl No

Details of Grants

Existing Rates

Approved Rates

 

1.

 

Financial Assistance for Daughters Marriage to ESM/Widows.  Paid to ESM/Widows (including widows of retired officer) for marriage of two daughters without any condition of income limit.

ESM

Widow

ESM

Widow

Rs. 15000/-

Rs. 20000/-

Rs. 25000/-

Rs. 37500/-

 

2.

House Renovation/Purchase Grant to widows.

Paid to those widows whose husbands died while in military service, assistance paid without any condition of income limit, for construction, repairs or renovation of house or purchase of a house site, provided the property is on name of the widow.

 

 

 

Rs 50,000/-

 

 

 

Rs 1,00,000/-

 

3.

Funeral Grant ESM/Widows

Paid without any condition of income limit to Next of Kin of ESM/ Widow.

 

Rs 5,000/-

 

Rs 10,000/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix C

ENHANCEMENT OF RATES : SCHOLARSHIP

Sl No

Details

Existing Rates

Approved Rates

1

School 1st  to 10th  Class

Rs 1800/-

Rs 2000/-

2

School 11th& 12thStd, ITI and PTC

Rs 2400/-

Rs 3000/-

3

All Three Year Graduation Courses, viz. Arts, Commerce, Science, BCA, Law & all the Diploma and PG Diploma other than Polytechnic Pharmacy and Nursering.

Rs 3600/-

Rs 4200/-

4

All Polytechnic and Pharmacy diploma of three years.

Rs 4800/-

Rs 5500/-

5

All Graduation/Post Graduation and Doctorate Degree Courses in Engineering, Medical & Para Medical Courser (Four Years) Ayurvedic, Dental, Homeopathy, Veterinary  and Pharmacy etc  including courses such as MCA, MBA, B.Ed and M.Ed

Rs 6000/-

Rs 7000/-

6

(i)  Cash Awards for Students who got 70% and above marks in SSC /PTC/ITI

Rs 350/-

Rs 500/-

(ii)   Cash Awards for Students who got 70% and above marks in HSC

 

Rs 450/-

 

Rs 600/-

(iii)  Cash Awards for Students who got 70% and above marks in Polytech/Diploma  (Every Year) 

 

Rs 650/-

 

Rs 800/-

(iv)  Cash Awards for Students who got 60% and above marks in All Graduation  (Every Year)

 

Rs 850/-

 

Rs 1000/-

(v) Cash Awards for Students who got 60% and above marks in All Professional Course  (Every Year)

 

Rs 1250/-

 

Rs 1400/-

 

 

 

 

 

 

 

Appendix D

ENHANCEMENT OF RATES : HOSTEL CHARGES

 

Sl No

Details

Existing Rates

Proposed Rates

Boys

Girls

Boys

Girls

 

1

 

Reimbursement of Hostel Charges to students of all eligible ESM on production of receipt obtained during admission to Govt and Self-Financed Colleges hostels and at own arrangement on producing of Lease agreement for hired accommodation/ Certificate from Principal of the College/ Institution regarding hostel facilities in not being available in the College and that the student was living under own arrangements.

 

 

Rs 4800/-

 

 

Rs 9600/-

 

 

Rs 7000/- 

 

 

 

Rs 12600/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix E

ENHANCEMENT OF MAINTENANCE AND UPKEEP GRANT FOR BOYS HOSTELS

AND SAINIK REST HOUSES – PER MONTH BASIS

 

Sl

Details

Boys Hostel at Vadodara & Ahmedabad

Sainik Rest House at Rajkot, Vadodara & Surat

Sainik Rest House at Ahmedabad (GSB)

Existing

Approved

Existing

Approved

Existing

Approved

1.

Maintenance/Repairs of the Building including painting and colour wash, electric wiring/repairing, fans &EPBX, etc.

3000/-

-

3000/-

-

7500/-

8000/-

2.

Cleaning/washing and replacement of line/ furnishings items.

2000/-

-

2000/-

-

5000/-

6000/-

3.

Maintenance of water coolers/purifiers, cooling appliances, overhead tanks, pipe lines, plumbing work, Geysers, ACs, CCTV Cameras  and other appliances & gadgets e.g. TV Sets, Cable Connections, etc.   

2000/-

-

2000/-

-

5000/-

10000/-

 

No change is sought for Vadodara since major renovations are already catered for in Agenda 3. No change is sought for Ahmedabad as it is a new construction

 

GSB has been operating since Feb 2010. 

 

Year on year utilization of guest rooms has increased.

 

Expenses on maintenance of cooling appliances and replacement of electricity items, plumbing work is on the rise.

 

Efforts are on to contain wasteful recurring expenditures on same defects.

 

Maintenance expenditures  are now being incurred based on root cause analysis.

Subscription rates of cable TV has also gone up from Rs 170/- to Rs 250/-.

 

The current annual limit specified for utilization from GSB Funds is Rs 2,10,000/-

 

It is now being proposed to increase this annual limit to  Rs 2,88,000/- (Translates to an increase of 7% per annum for past five years on YoY basis).

 

 

Annexure -1

List of Attendees: 36th Managing Committee Rajya Sainik Board

 

Sr. No

Name

 

Designation

1.

Shri OP Kohli

Hon. Governor of Gujarat

 

Chairman

2.

Smt. Anandiben Patel

Hon. Chief Minister of Gujarat

 

Co-Chairman

3.

Shri Rajnibhai Patel

Hon.Minister of State for Home, Govt of Gujarat

 

Vice Chairman

4.

Shri G.R. Aloria, IAS

Chief Secretary Govt of Gujarat

 

Vice Chairman

5.

Shri K Kailashnathan, IAS

Chief PS to Hon. Chief Minister  of Gujarat

 

Vice Chairman

6.

Air Marshal RKDhir, AVSM,VM,ADC

AOC-in-C, South Western Air Command, Gandhinagar

 

Vice Chairman

7.

Lt Gen BipinRawat, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, GOC-in-C , Southern Command, Pune 

 

Vice Chairman

8.

Shri P.K. Taneja, IAS

Additional Chief Secretary (Home), Govt of Gujarat

 

Vice Chairman

9.

Shri VipulMittra, IAS

Additional Chief Secretary Port & Transport Deptt Govt of Gujarat

 

Official Member

10.

Shri Ajay Bhadoo ,IAS

Principal Secretary(I&B)

 

Official Member

11.

Shri K. Shrinivas, IAS Principal Secretary

Revenue Department, Govt of Gujarat

Official Member

12.

Shri D K Parekh, IAS

Director, Employment & Training, Govt of Gujarat

Official Member

13.

CmdeKalpesh I Rawal

Representative of FOC-in-C,

HQ Western Naval Command Mumbai

Rep of Vice Chairman

14.

Brig JK Tiwari, SC

Additional Director General Zone (South)

HQ Southern Command, Pune

 

Official Member

15.

Shri BipinbhaiR.Patel President,

Gujarat Chamber of Commerce and Industries

 

Official Member

16.

Brig JP Anklesaria, VSM (Retd)

President Indian ExServicemen League

 

Non Official Member

17.

Col VKNFalnikar (Retd)

Non Official Member

18.

Lt Col Niranjansinh Solanki

Non Official Member

19.

Sub Hony Lt HariharansinhJadeja (Retd)

 

Co-opted Member

20.

Sub NKDodiya (Retd)

 

Co-opted Member

21.

Shri MS Dagur, IAS, Additional Chief Secretary Forest & Environment

 

Special Invitee

22.

Shri Poonam Chand Parmar, IAS

Additional Chief Secretary Urban Development

 

Special Invitee

23.

Shri Arvind Joshi, IAS

Principal Secretary to

The Hon’ble GovernorShri of Gujarat

 

Special Invitee

24.

Shri Pankaj Joshi, IAS

PS Higher & Tech Education Department

 

Special Invitee

25.

Shri Sandeep Kumar, IAS

Additional Secretary (L&O)

 

Special Invitee

26.

Col Rabi Mukherjee

Rep of Secretary KSB, New Delhi

 

Special Invitee

27.

Veteran Air Marshal P K Desai, PVSM, AVSMVSM President Air Force Association

Special Invitee

28.

Dr. Sunil Avashia, Addl Director 

Rep of  Additional Chief Secretary

Health & Family Welfare Department

 

Special Invitee

 

29.

Shri Rashmi C Mehta, Charter Accountant

 

Special Invitee

30.

Veteran Group Captain  Subhashis Chatterjee

Director Sainik Welfare and Resettlement,

Gujarat State

Member Secretary

 

 

 

 

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 03-12-2016