હું શોધું છું

હોમ  |

આતંકવાદીઓ સામે શહીદ થયેલા ગુજરાતના શૂરવીર સૈનિકો
Rating :  Star Star Star Star Star   

૧૯૬૮ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સિપાહી મધુકર કદમ

૬ મરાઠા લાઇટ ઇન્ફન્ટ્રી શ્રીમતી માલતીબહેન કદમ
કેર ઓફ-આર. એન. ગાયકવાડ
૨૨, ચિરાયુ નગર, દંતશ્વર,
પ્રતાપ નગર, વડોદરા
(મૂળ મહારાષ્‍ટ્રના, શહીદના પત્‍ની
વડોદરા સ્‍થાયી થયેલાં છે).
૧૩/૦૬/૧૯૬૮
૧૯૯૩ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સિપાહી વિજય શાંતિલાલ મોજીદ્રા, શૌર્યચક્ર (મરણોપરાંત)

૧૨ મહાર શ્રીમતી કમલાબહેન એસ. માજીદ્રા (માતા)
૧૦૩ ભાનુ એપાર્ટમેન્ટ શહીદ વિજય માર્ગ,
નોબલ સ્કૂલ પાછળ, બસ સ્ટેન્ડ નજીક, જૂનાગઢ ૩૬૨૦૦૨
૨૭/૧૦/૧૯૯૩
૧૯૯૪ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સિપાહી વસા જુસબ ઓઘડ

૨૬ મરાઠા લાઇટ ઇન્ફન્ટ્રી શ્રીમતી અમીનાબાઈ (માતા),
મુ.પો - કોડાદર, તા. માંગરોળ,
જિ. - જૂનાગઢ
૦૪/૧૧/૧૯૯૪
૧૯૯૭(આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સિપાહી મિસ્ત્રી જયેશકુમાર ઘનશ્યામભાઈ

૧૨ મહાર શ્રી ઘનશ્યામભાઈ (પિતા),
૨૯ નીલકંઠ સોસાયટી, ધનલક્ષ્મી ટાવર પાછળ, લાંભવેલ રોડ, આણંદ
૦૬/૧૧/૧૯૯૭
૧૯૯૮(આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સવાર શેખ ઇસ્માઇલ અબ્દુલ

૪૧ આર્મ્ડ રેજિમેન્‍ટ શ્રીમતી શેખ શાહીનબાનુ (પત્ની)
ઇ/૧૨૫, જિતુભાગોળ, ચોકીદાર બાવા
દરગાહ પાસે, શાહ આલમ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮
૦૬/૧૦/૧૯૯૮
૧૯૯૯ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સિપાહી છગનસિંહ રાયસિંહ બારિયા

આર્મી સર્વિસકોર (૪ આર. આર.) શ્રીમતી સુમિત્રબહેન બારિયા (પત્ની),
મુ.પો. નાકટી, તા. ધાનપુર,
જિ. દાહોદ
૦૭/૦૮/૧૯૯૯
૨૦૦૨ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)


સિપાહી ડાભી મોહન મથુર

૧૭ રાષ્ટ્રીય રાઇફલ એમએલઆઇ શ્રીમતી વનિતાબહેન
મુ-પોસ્ટ-નંદાણા, તા- કલ્યાણપુર, જિ-જામનગર
૧૨/૦૪/૨૦૦૨
૨૦૦૪ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)

લાન્સ નાયક ખિલજી યુસુફ અબ્દુલ
આર્મ્‍ડકોર (૨૭ આર. આર.) શ્રીમતી શેહનાઝબાનુ યુસુફ ખીલજી (પત્ની)
બી-૬૩, નેહરા પાર્ક પાસે, જયદીપનગર, વડોદરા.
૧૨/૦૩/૨૦૦૪

હવલદાર રાઠવા ગોરધનભાઈ કલજીભાઈ, શૌર્યચક્ર (મરણોપરાંત)
૧૧ મહાર શ્રીમતી રમીલાબહેન (પત્ની),
મુ. મોરાંગણા, તા.-કવાંટ,
જિ. વડોદરા
૦૪-૬-૨૦૦૪

સિપાહી માનસિંહ રાજદે ગઢવી
૧૨ મહાર શ્રીમતી સોનલબહેન ગઢવી (પત્ની),
પ્રશાંત પાર્ક-૨, ૪૦૨ મહાવીર નગર,
કોલેજ રોડ, ભૂજ (કચ્છ)-૩૭૦૦૦૧
૨૨/૦૯/૨૦૦૪
૨૦૦૫ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)

સિપાહી અરવિંદભાઈ નાથાભાઈ પટેલ
૫૩ રાષ્ટ્રીય રાઇફલ શ્રીમતી નિરુબહેન અરવિંદભાઈ પટેલ (પત્ની) મુ. ઇન્‍દ્રણજ,
તા. તારાપુર, જિ. આણંદ
૧૩/૦૧/૨૦૦૫

મેજર જોજી જોસેફ
૧૪ મરાઠા લાઇટ ઇન્ફેન્ટ્રી શ્રીમતી મિની જોસેફ (પત્ની)
૭૭૮/૩, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
૦૮/૦૬/૨૦૦૫

હવાલદાર કોળી બળવંતસિંહ વીરસિંહ
૧૫૫ મિડિયમ રેજિમેન્‍ટ (૧૩ આર.આર.) શ્રીમતી લીલાબહેન બળવંતસિંહ કોળી
ગામ-પતંગડી, તા-લીમખેડા,
જિલ્‍લો-પંચમહાલ
૨૪/૦૬/૨૦૦૫


સિપાહી ધરમવીરસિંહ ખેમસિંહ શેખાવત

૫૧૩૧ એ.એસ.સી બટાલિયન શ્રીમતી સુમનબહેન શેખાવત (માતા)
ફલેટ નં- આરસીએલ- ફ-૫ બ્લોક સી, જીઆઇડીસી,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
૨૨/૦૭/૨૦૦૫


ગનર દિલીપ પુરુષોત્તમ નકુમ

૧૯૦ ફિલ્ડ રેજિમેન્‍ટ શ્રીમતી હીરુબહેન પુરુષોત્તમ નકુમ(માતા),
ગામ- હરસદપુર, તા-જામખંભાળિયા
જિ-જામનગર
૧૦/૦૯/૨૦૦૫
૨૦૦૭ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)

Rajeshkumar chaudahri
સ્વ. સવાર  ચૌધરી રાજેશકુમાર વિરસંગભાઈ, સેના મેડલ (મરણોપરાંત)

આર્મડ કોર /૫૩
આર.આર.

શ્રી વિરસંગભાઈ ચૌધરી (પિતા),
ગામ-બાસણા, તા.વિસનગર, જી.મહેસાણા

૨૧/૦૫/૨૦૦૭

૨૦૦૮ (આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)

Sawar Abreshankar Rajdhari
સ્વ. સવાર અર્બેશંકર રાજધારી યાદવ

૪૭ આર્મડ રેજિમેન્‍ટ/
૮ આર.આર. (મદ્રાસ)

શ્રીમતી સુશીલાદેવી(માતા),
રેલ્વે ક્વાર્ટર નં.એલ./ટી./૪૭, બ્લોક નં.-૮,માલગોદામ નજીક, મહેસાણા, તા./જી.મહેસાણા

૧૪/૦૧/૨૦૦૮

૨૦૦૯ (સરહદ પર આતંકવાદી સામે લડતાં થયેલા શહીદ)

Major Rushikesh v Ramani

સ્વ. મેજર ઋષિકેશ વી રામાણી,સેના મેડલ (મરણોપરાંત)
૨૩ પંજાબ શ્રી વલ્લભભાઈ એમ. રામાણી (પિતા)
મુ.-એ-૭૬,વિક્રમ પાર્ક, બજરંગ આશ્રમ સામે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫
૦૬/૦૬/૨૦૦૯

Sepoy Parmar Maheshbhai bhikhabhai
સ્વ. સિપાહી પરમાર મહેશભાઇ ભીખાભાઇ,સેના મેડલ (મરણોપરાંત)

૧૨ મહાર રેજીમેન્ટ

શ્રીમતી રમીલાબેન (પત્ની),
મુ.પોસ્ટ-વડગામ, તાલુકો-પાટડી,
જીલ્લો-સુરેન્દ્રનગર-૩૮૨૭૫૦
ટેલિ.નં.૦૨૭૫૭૫૦૨૮૯, ૦૯૭૧૨૮૨૮૨૨૬, ૦૯૭૧૨૮૨૮૨૨૧

૦૬/૦૮/૨૦૦૯

Ganar Faltankar Diwakar Daduram

સ્વ. ગનર ફલટનકર દિવાકર દાદુરામ
આર્ટીલરી ( ૩૨ આર.આર.) શ્રીમતી શિલ્પાબેન (પત્ની)૩૧, તુલસીભાઈની ચાલ, સલાટવાડા, રાવપુરા, વડોદરા ૨૧/૦૯/૨૦૦૯
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 29-01-2010