હું શોધું છું

હોમ  |

ક્ષેત્રિય કચેરીઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઓ

ક્રમ

નામ અને સરનામું

ફોન નંબર

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અનેપુનર્વસવાટ કચેરી, અમદાવાદ, ગૌરવ સેનાની કુમાર ભવન, ટીવી ટાવર પાછળ , બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪

૦૭૯- ૨૬૮૫૧૩૮૨

૨૬૮૫૮૯૧૫

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, વડોદરા,
સૈનિક કુમાર છાત્રાલયનું મકાન, 
છાણી રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦ર

૦૨૬૫ ૨૭૭૨૬૬૬

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,સુરત  ગૌરવ સેનાની ભવન,ગૌરવ સેનાની ભવન, અભિનંદન રેસીડેન્સી પાછળ, પો- વરાછા રોડ(વાલક) સુરત- ૩૯૫૦૦૬ 

૦૨૬૧ -૨૯૧૩૮૨૦

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, કલેક્ટર કચેરી સંકુલ, લાલ બંગલો,
જામનગર-૩૬૧૦૦૧

૦૨૮૮-૨૫૫૮૩૧૧

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,
માજી સૈનિક આરામગૃહ, રુડા કચેરી પાસે,
પોલીસ હેડક્વાર્ટસ સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૨૫

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટકચેરી, સી બ્લોક,
પહેલો માળ, બહુમાળી ભવન, જિલ્લા સેવા સદન,
હિંમતનગર (સાબરકાંઠા) - ૩૮૩૦૦૧

૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૩૦

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટકચેરી, રૂમ નં 114, જિલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી ભવન (ભુજ) , પીન –૩૮૩૦૦૧

૦૨૮૩૨-૨૨૧૦૮૫

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટકચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં 2, ત્રીજો માળ, રૂમ નં ટી / 06, રાજમહેલ રોડ, મહેસાણા – 38 0001

૦૨૭૬૨-૨૨૦૨૩

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, રૂમ નંબર ૩૨, ત્રીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન – ૨, બહુમાળી ભવન, ગોધરા, પંચમહાલ – ૩૮૯ ૦૦૧

૦૨૬૭૨-૨૪૦૫૮૦

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 27-03-2019