હું શોધું છું

હોમ  |

ઠરાવ - 8
Rating :  Star Star Star Star Star   

FACULTY OF EDUCATION & PSYCHOLOGY
The MS University of Baroda
Vadodara – 399 001
FEPI/513

તા. ૨૮/૧૨/૮૯

નાયબ નિયામકશ્રી,
સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટની કચેરી,
ગુજરાત રાજય, બેરેક નબર-૩,
પોલીટેકનીક
અમદાવાદ-૧૫.

 

વિષય : સરંક્ષણના નિવૃત ઇસમો અને તેના આધારીતોને બી.એડ કોર્સમાં દાખલ કરવા બાબત.

આપના તારીખ ૧૬-૧૨-૮૯ ના પત્રના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે સંરક્ષણના નિવૃત ઇસમો અને તેના આધારીતો માટે ૨ અનામત જગ્યાઓ જે રાખવામાં આવેલી છે તે ચાલુ જ છે તેની નોંધ લેશોજી.

આપનો વિશ્રવાસુ

સહી/-
(એન.એક્ષ. પાઠક)
ડોન

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ