હું શોધું છું

હોમ  |

ઠરાવ - 28
Rating :  Star Star Star Star Star   

Revision of rates of Cash
Rewards to the members of
Indian Armed Forces for
Gallantry in the field.

Government of Gujarat
Home Department
No. WES-1087-2951-F
Sachivalaya, Gandhinagar
Dated the 10th Sep’ 90
 

Read : 1. G.R.H.D. No. WES/1084/2626/1380/(86)/F dated 2.6.86.

 

2. Director of Sainik Welfare & Resettlement, Gujarat State, Ahmedabad letter No. NSKP/GAL/ADW dt. 10.4.90.

Resolution :-

The question of revising the amount of Cash Rewards given to the members of the Indian Armed Forces who have received Gallantry Awards.\/Medals was under the active consideration of Government for quite some time. Government is now pleased to raise the existing rates sanctioned under G.R.H.D. No. WES/1084/2626/1380(86) F dated 2nd June 1986 as under :-

Sr.
No.

Category

Existing Rates (Rs)

Revised Rates (Rs)

1.

Param Vir Chakra

15,000 (plus Rs. 500 per month Annuity for 30 Years)

22,500 (plus Rs. 500 per Month annuity For 30 years)

2.

Ashoka Chakra

10,000

20,000

3.

Sarvottam Yudha Seva Medal

-

17,000

4.

Mahavir Chakra

10,000

15,000

5.

Kirti Chakra

5,000

12,000

6.

Uttam Yudha Seva Medal

-

10,000

7.

Vir Chakra

5,000

7,000

8.

Saurya Chakra

3,000

5,000

9.

Yudha Seva Medal

-

4000

10.

Sena/Nao Sena/Vayu Sena Medal

3000

3000

11.

Mention in Despatches

1,500

2,000

12.

PVSM

 -

15,000

13.

AVSM

 -

7,000

14.

VSM

-

3,000

 

The revised terms and conditions for the beneficiaries the rewards are as under.

 

1. The revised rate of cash awards will be admissible to all Gallantry and non Gallantry award winners of the Indian Armed Forces who belong to Gujarat and who have not so far drawn/received the cash award as per previous rates, irrespective of the date of the award.

 

2. These orders shall come into force from the date of issue of these orders.

 

3. This G.R. is issued with the concurrence of ACS F.D. vide his note dated 8.9.90 on this department file of even number.

 

4. The expenditure shall be debited to the budget head demand No. 43-Major Head 2235, Social Security and Welfare Sub Head (2) Gujarat Rajya Sainik Board (3) Other expenditure.

 

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

 

Sd/- x x x x x
(D.J. PANDIAN)
Deputy Secretary to
Government of Gujarat
Home Department

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-09-2006