હું શોધું છું

હોમ  |

ઠરાવ - 29
Rating :  Star Star Star Star Star   

Grant of Ex-Gratia compensation
To the dependents of Defence
Personnel killed/disabled in
Action –

Government of Gujarat,
Home Department,
Resolution No WES-1089-24-F,

Sachivalaya,
Gandhinagar
Dated the 7th November 1990

Read : Government Resolution, Home Department (Special) No. SB.II/MMM/4074/319 dated 28-10-1974.

R E S O L U T I O N

 1. The question of sanctioning Ex Gratia compensation to the dependents of the Defence Personnel killed/disabled in action and extension of these benefits to casualties occurring due to IS duties, IPAKF operation in Sri Lanka and Siachen operations were under the active consideration of Government for quite some time.
 2. Government is now pleased to fix an Ex-gratia compensation to the dependents of Defence Personnel killed/disabled in action as under :-
   

  Sr
  No

  Details

  Amount Rs

  1. Death/permanent disability to the members of Indian Armed Forces personnel (Officer or a Jawan of Army, Navy and Air Force). 5,000/-
  2. Partial disability to the members of Indian Armed Forces personnel (officer of a Jawan Of Army, Navy and Air Force) 2,500/-
 3. This benefit will be applicable to the defence personnel belonging to or domiciled in the State of Gujarat.
 4. This scale of Ex-gratia compensation will also be applicable to the casualties in war if there is action on anyother front in future.
 5. These orders also apply to the officers and men of the State Reserve Police Force, Central Reserve Police Force and Boarder Security Forces belonging to or domiciled in Gujarat.
 6. The expenditure on this account will be met from the Budget Head – “Demand No. 43 – M.H. 2235, Social Security and Welfare (2) Gujarat Rajya Sainik Board (3) Other expenditure.
 7. These orders are issued with the concurrence of Secretary (Exp) Finance Department vide his note dated the 28th July 1990 on this Department’s file of even number.

By order and in the name of the Governor of Gujarat.

(D J Pandian)
Deputy Secretary to the Government
Of Gujarat, Home Department,

To,

 1. The Secretary to the Governor of Gujarat, Raj Bhavan, Gandhinagar (By letter).
 2. The Secretary to the Govt of India, Ministry of Defence, New Delhi (by letter).
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-09-2006