હું શોધું છું

હોમ  |

ઠરાવ - 42
Rating :  Star Star Star Star Star   

Rehabilation of Ex-Servicemen-
Exemption from payment of cost of
Application form, Application/Examination Fees-

GOVERNMENT OF GUJARAT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT,
Resolution No. RES-1175-1060-G,
Sachivalaya,
Gandhinagar,
1st September, 1975.

Read :- Government ‘Notification, General Administration, Department  No. GS/75-6, RES, 1075/1060/G, dated 4th March, 1975

R E S O L U T I O N

  1. The Ex-Servicemen released on completion to their normal tenure of service from the Armed Forces and eligible for examination or interview for Class II posts conducted by the Gujarat Public Service Commission by any other authorized recruiting body or authority under the earlier Gujarat Civil Services (Reservation of vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts and services Rules, 1972 were exempted from payment of cost of Application form, Application fee and examination fee under the Government Resolution, General Administration Department No. REO-1060-G dated 17th November, 1972 which was in force for the per exterminates with the Gujarat Civil Services {Reservation of vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts and services), Rules, 1972. i.e. upto 31st December, 1974.

  2. Government has promulgated the Gujarat Civil Services (Reservations vacancies for Ex-servicemen in Class III and Class IV posts and services) Rules, 1975 under the Government Notification, General Administration Department No. GS/75-6, RES 1075/1060-G, dated 4th March, 1975. It is the before decided that the exemption from payment of cost of Application form, Application fee and examination fee granted to the Ex-servicemen under the 1972 Rules referred to above should be continued to be granted for the period continuous with the Gujarat Civil Services {Reservation of vacancies for Ex-servicemen in Class III and Class IV posts and Services} Rules 1975.

  3. All Departments of Secretariat are requested to follow these instructions in respect of posts under them. They are also requested to issue similar instructions to the Public Sector Undertakings and Local Bodies under them.

  4. These instructions are also applicable to posts and services under the Panchayats.

  5. This issues with the concurrence of the Finance Department dated 14th August, 1975 on General Administration Department file of even number.

By order and in the name of the Governor of Gujarat.

R. H . BUCH
Under Secretary to Government of General
Administration Deptt

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-09-2006