હું શોધું છું

હોમ  |

ઠરાવ - 48
Rating :  Star Star Star Star Star   

NOTIFICATION
 
General Administration Department
Sachivalaya, Gandhinagar,
Dated the 3-6-1987
 
Notification :     No. GS-86-(18)-RES-1086-1728-G.2 : In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Civil Services (Reservation of vacancies for Ex-servicemen in Class III and Class IV posts and services) Rules, 1975, namely :-
 
1.         These rules may be called the Gujarat Civil Services (Reservation of vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts and service) (Amendment) Rules, 1987.
 
2.         In the Gujarat Civil Services (reservation of vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts and services) Rules, 1975, (hereinafter referred to as “the said rules”), in rule 6, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely.
 
“(3) For appointment to any reserved vacancies in Class III posts, a matriculate Ex-servicemen (which term includes and ex-servicemen, who has obtained the Indian Army Special Certificate of Education or the corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years’ service in the Armed Forces of the Union may be considered eligible for appointment to the posts for which the essential educational qualification prescribed is graduation and where.
 
(a)        Work experience of technical or professional nature is not essential or
(b)        though non-technical professional work experience is prescribed as essential yet the appointing authority is satisfied that the ex-servicemen is expected to perform the duties of the post by undergoing on the job training  for a short duration.
 
(4)        For appointment to any reserved vacancies in Class III and Class IV posts, where the prescribed minimum educational qualification is matriculation, the appointing authority may, at his discretion, relax the minimum educational qualifications in favour of ex-servicemen who has passed the Indian Army Class I Examination or its equivalent examination in the Navy or the Air Force, and who has put in atleast 15 years’ service in the Armed Forces of the Union and is otherwise considered fit to hold the post, in view of his experience and other qualification.”
 
 
 
3.         In the said rules, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-
 
Lower standard for selection:-   In the case of direct recruitment, if sufficient number of candidates belonging to the ex-servicemen is not available on the basis of general standard to fill all the vacancies reserved for them, candidates belonging to the category of ex-servicemen may be selected under a relaxed standard of selection to make up the deficiency in the reserved quota subject to the condition that such relaxation will not affect the level of performance by such candidates”.
 
 
            By order and in the name of the Governor of Gujarat,
 
 
 
                                                            R D MAKWANA
                                    UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT
 
To,
The Secretary to the Governor,
The Principal Secretary to the Chief Minister
The Personal Secretary to the Leader of Opposition.
The Personal Secretary to the all Ministers/Ministers of state and Deputy Ministers..
The Secretary ,Gujarat Public Service Commission, Ahmedabad. (10 copies)
The Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar. (10 copies)
The Registrar, Gujarat High Court, Ahmedabad.
The Secretary, Gujarat Civil Service Tribunal, Gandhinagar
The Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar
The Secretary, Gujarat Panchayat Services Selection Board, Ahmedabad.
The Secretary, Rajya Sainik Board, Ahmedabad
All Head of Department and Head of Offices.
Accountant General, Gujarat State, Ahmedabad
Additional Accountant General, Rajkot
Pay and Accountants Officers, Ahmedabad/Gandhinagar
Resident Audit Officers, Ahmedabad/Gandhinagar
All Heads of Departments and Heads of Offices.
All Branches in General Administration Department.
The Select file.
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ