હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત સરકારના ઠરાવો
Rating :  Star Star Star Star Star   

Grant of Special Casual Leave for the period
Spent by Ex-servicemen boarded out of
Services and Re-employed as civilians for
Appearing before the Medical Resurvey Board

GOVERNMENT OF GUJARAT
HOME DEPARTMENT (SPECIAL).
Resolution No SB. II/GSS.3567/3648.
Sachivalaya,
Ahmedabad,
dated 07th October 1967.

Read – Office Memorandum No 11(5)/65/D(civ-II), dated the 10th October 1966, from the Government of India, Ministry of Defence, New Delhi.

RESOLUTION

Copies of the above mentioned Office Memorandum from the Government of India, Ministry of Defence, should be forwarded to all Heads of Department and all Heads of Offices for information and guidance.

 

2. Government is pleased to direct that Special Casual Leave for a maximum period of 15 days, including the transit time in both ways, may be granted to Ex-Servicemen boarded out of services and re-employed as civilians for appearing before the Medical Resurvey Board for Re-assessment of their disability.

 

3. Past cases, if any, decided before the issue of these order, should not, however, be reopened.

 

4. All secretariat Departments, and all Heads of Departments should bring these orders to the notice of the employees of the Semi-Government Organisations, Public undertaking and local bodies under their administrative control and apply the above orders in the case of employees of such organisation.

 

5. These orders have been issued in consultation with the Finance Department vide its note dated the 26th September 1967, on the Government file, Home Department (Spl), No. SB.II/GSS/3567/3648.

 

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

Sd/- x x x x x
(C. D. NAIK)
Under Secretary to the Government of Gujarat
Home Department Special

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 13-10-2006