હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત સરકારના ઠરાવો
Rating :  Star Star Star Star Star   

RESERVATION OF VACANCIES IN VETERINARY SERVICE

RESERVATION OF VACANCIES OF CIVIL SERVICES -
VETERINARY SERVICES CLASS-I AND - II FOR
OFFICERS OF ARMED FORCES.

G.R.A. & C.D, No BCT-1266/44068-R. dated the 15th January 1968.

Read :

  1. Letter No . 31/19/66-ESTT (B) dated the 24th December 1965 from the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-11.

  2. Letter No EST-GAZ/APT/Commissioned Offier/76 from the Director of  Animal Husbandry, Gujarat State, Ahmedabad.
  3. Letters No ALD-21 (18)/A dated 26th December 1967 from the Gujarat Public Service Commission, Ahmedabad.

Resolution. - The question of providing suitable employment opportunities to the personnel of Armed Forces to those, who are commissioned in the Armed Forces, on a temporary basis was under consideration of the State Government as advised by the Government of India. During their services in the Armed Forces, some of the Officers might have acquired knowledge and experience of management, discipline, leadership and initiative which are the qualities which would be useful in the discharge of their duties in ase they are appointed to the responsible administrative posts.

After full consideration of the case, Government has decided with a view for the rehabilitation of the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Regular Commissioned Officer to reserve 25% (twenty five per cent) of the permanent posts in State Veterinary (Animal Husbandry) Services Class I and II which are filled in by direct selection, shown below :-

Gujarat Animal Husbandry
Service Class-I 
Deputy Director of
Animal Husbandry
Gujarat Animal Husbandry 
Service Class-II
 District Animal Husbandry
Officers.

This issues with the concurrence of the Gujarat Public Service Commission, General Administration Department and Finance Department dated 26th December 1967, 14th September 1967 and 21st September 1967 respectively on this Department File No HCT-1266/1124-R.

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 13-10-2006