હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત સરકારના ઠરાવો
Rating :  Star Star Star Star Star   

SUB : MEMBERS OF FAMILIES OF DEFENCE SERVICE PERSONNEL
KILLED/DESABLED IN ACTION OR DIE IN HARNESS- CONCESSION
FOR APPOINTMENT TO CLASS III/IV POSTS

------------------x------------------x---------------------------x--------------------x---

No RES-1175-1060-G
General Administration Department
Sachivalaya, Gandhinagar
Dated the 29th April, 1976.

Copy forwarded with compliments to:-

 

All Secretariat Departments (with 5 copies) Head of Departments for information and necessary action on the line of instructions contained in Government of India office Memorandum No. 13/14/74-Ests (C) dated 6-2-1975 (accompaniments to the above letter).

H.D. JOKHAKER
Under Secretary to Government,
General Administration Department

 

------------------x------------------x---------------------------x--------------------x---

No GSS-1376/2857/F
Home Department
Sachivalaya, Gandhinagar
Dated the 27th May, 1976.

 

Forwarded with compliments for information and necessary action to:

The Secretary, Gujarat Rajya Sainik Board, Barrack No -3
Government Polytecnic Compound, Ahmedabad-15

 

A,C,E,H,J,K and SB-I branch in Home Department.

 

Sd/xx
Section Officer
Home Department

   
TELEPHONE 381942

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Defence
Directorate General Resettlement
New Delhi-1

   
No 2646/DGR/Emp/Res-3

08 April 75

 
To,
The Chief Secretary to the Govt of Gujarat
Sachivalaya,
Gandhinagar.

 

SUB: MEMDBERS OF FAMILIES OF DEFENCE SERVICE PERSONNEL KILLED/DISABLED IN ACTION OR DIEIN HARNESS-CONCESSION FOR APPOINTMENT TO CLASS III / IV POSTS

 

Sir,

 

I am directed to say that with a view to provide immediate relief to members of families of Defence services personnel, who are killed/disabled in action or die in harness, the Government of India have granted Defence service personnel for appointment to class –III/IV posts under them :-

 

  1. Members Defence Service personnel killed/disabled in action.

    

   (i) Up to two members each of the family of Defence Service personnel killed or severely disabled in action without registration at the employment exchange to class –III/IV posts filled by direct recruitment. For the purpose of this concession, the members of the families of such deceased defence service personnel would include, besides his widow, his sons/daughters/near relations who agree to support the family of the deceased.

    

   (ii) They are accorded Priority II (A) for purposes of appointment.
    

  2. Members of Defence Services personnel who die in harness.

A son/daughter/near relation of the members of Armed Forces who die during service may be appointed to Class-III/IV posts on the Civil side under the Govt. of India in relaxation of Employment Exchange procedure provided they fulfill the requirement of are and educational qualification proscribed for such posts vide Ministry of Home Affairs (now Department of personnel and AR) office memorandum No 14/1/66-Estt (D) dated 03 Dec 66 a copy of which is enclosed.

 

2. In this connection a copy each of cabinet secretariat (Deptt of personal and AR) office memorandum No. 13/34/71-Ests(c) dated 25 Dec 71 and No. 13/7/72-Ests-(C) dated 09 March 72 is enclosed. The above concessions have also been extended to the members of families of Defence services personnel killed/disabled during 1962 and 1965 wars vide cabinet sect. (Deptt of personnel & AR) office memorandum No. 13/14/74/Ests (C) dated 26 Dec 74 a copy of which is attached.

 

3. The question of extending similar concessions to members families of Defence service personnel who were killed/disabled in 1947-48 Kashmir conflict, Goa & Hyderabad operations, war like operation on boarders with neighboring countries including Armed hostilities like Nagas and Mizos was also considered, Though the issue of general orders on the subject has not been favoured, the Dte General Employment & Training, Ministry of Labour has been authorized to consider granting similar concessions on merits of the individual cases to the families of those killed in action or disabled or their families in the above war like operations. A copy of Cabinet Secretariat (Department of Personnel and AR) office Memorandum No. 13/14/Ests/74(c) dated 06 Jan, 75 is enclosed.

 

4. You are requested to kindly issue corresponding orders to provide similar concessions for dependents of those Defence service personnel killed/severely disabled in action or those killed/severely disabled in action or those who die in harness to facilitate, their speedy appointment under the state governments. A copy of such orders when issued by your government may please be forwarded to this Directorate General for information.

 

Yours faithfully,
Sd/- x x x
(A.K. Bhattacharya)
Captain, Indian Navy
Director or Employment For
DIRECTOR GENERAL RESETTLEMT

Copy to :-
Ministry of Defence/D (RES)

The Secretary_________state S.S & A Board

Director Resettlement, South Zone
c/o HQ Southern Command, Pune

Director Resettlement, East Zone
c/o HQ Eastern Command, CALCUTTA

Director Resettlement, West Zone
HQ Western Command

Director Resettlement,
Central Zone
c/o HQ Central Command
LUCKNOW.

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 13-10-2006