હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત સરકારના ઠરાવો
Rating :  Star Star Star Star Star   

FISHING FACILITIES

G.M;A.F & C.D.No. FDV-1371/13709-X Dated the 29th December 1971

SCHEME FOR REHABILITATING -
EX-SERVICEMEN IN GUJARAT BY
PROVIDING FISHING FACILITIES.

Memorandum. - The undersigned presents compliments to the Commissioner of Fisheries Gujarat State Ahmedabad and with reference to his letter No. GF/DRN/Gen/23/2360 dated 13 December 1971 on the subject mentioned above and is directed to convey the sanction of Government of an amount of Rs. 75000/- (Rupees seventy five thousand only) for the scheme of mechanisation of fishing crafts-scheme No. 195 and Rs. 65000 (Rupees sixty five thousand only) for the scheme of supply of improved wooden boats schemes No 196 for purpose of rehabilitating Ex-serviceman in Gujarat by providing them financial assistance in form of loan and subsidy for fishing industry.

 

2. Before rehabilitating the ex-servicemen in fishing line, the Commissioner of Fisheries should be requested to train them in actual fishing methods and get such ex-serviceman settled on Kutch and Saurashtra coasts of Gujarat State.

 

3. The expenditure should be debited to the respective budget head viz. 35-Ind-C-Fisheries-C-17(3) mechanisation of fishing crafts and introduction of mechanised equipment (S.No.195) and budget head "35-Ind-C-Fisheries-C-17(6) Supply of wooden boats (S.No.196) and met form the servings of the provision of Fisheries Department during the current financial year by way of re-appropriation. If there is any deficit found on basis of eight monthly revised estimates necessary Supplementary Demand should be submitted to Government by the Commissioner of Fisheries, in due course.

 

4. This issues with the concurrence of the Financial Adviser, dated 24th December 1971 and Finance Department dated 29th December 1971 on this Department file of even number.

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 13-10-2006